Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů, PARTNER 4 JOB s.r.o.

 

Dne 25.05.2018 vešlo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako GDPR (General Data Protection Regulation), dále jen „Nařízení“. Toto Nařízení je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU a i naše společnost je povinna se tímto Nařízením řídit. V souladu s tímto Nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Účely zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je uvedena v jednotlivých Záznamech o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 Nařízení. 

 

Důležité pojmy

Osobní údaje: Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; jméno, příjmení, datum a místo narození, RČ, trvalý pobyt, st. příslušnost, mateřský jazyk, vyjádření lékaře, podobizna, tel.číslo, číslo účtu, e-mail,...  Citlivé osobní údaje (tedy hodné zvláštní ochrany) jsou údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci, náboženském vyznání,polit. názorech atd.

Subjekt údajů: Fyzická osoba, ke které se data vážou. Její osobní údaje lze získat přímo nebo nepřímo. (tedy např. uchazeč o zaměstnání)

Zpracování údajů: Jakákoliv operace s osobními údaji (která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů) jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas: Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Správce: Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. ( PARTNER 4 JOB s.r.o.)

Zpracovatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Příjemce:  fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Třetí strana:  fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem, ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 

Důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje je možno v naší společnosti zpracovávat pouze:

na základě souhlasu subjektu údajů

 

Práva subjektů údajů:

Právo na přístup ke svým osobním údajům. Jedná se o právo na informace, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem. Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu může správce účtovat přiměřený administrativní poplatek.

Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů po skončení účelu zpracování. Jedná se o tzv. právo být zapomenut. Nevztahuje se na ze zákona povinnou archivaci dokumentů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. Žádost subjektu údajů vyřizuje správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté subjektu údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. Je možné jen v určitých případě, např. v případě nezákonného zpracování.

Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může od správce, který zpracovává jejich údaje, získat své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje pak může subjekt údajů předat bez překážek jinému správci ke zpracování. 

Kontaktní údaje správce:

PARTNER 4 JOB s.r.o. 

IČO: 02614235 

Nad Lesem 72, Turkovice, 251 65 Ondřejov 

tel. 602 403 276

e-mail: jana.lzicarova@partner4job.cz

zastoupená jednatelkou: Janou Lžičařovou

 

Bližší informace na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/archiv=0

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na jednatelku.

 

Created by Anawe & TESSINA
© 2024 PARTNER 4 JOB s.r.o.

PARTNER 4 JOB s.r.o
Na Poříčí 1052/42
110 00 Praha 1

IČ: 02614235
DIČ: CZ02614235

Datová schránka: avkb8sq

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. C  221367.
Společnost je oprávněna k provozování činnosti na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání uděleného od Úřadu práce České republiky, generální ředitelství.